အေျခာက္ခံ ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ

Prices : MMK 7500 / Piece /Pieces

Payments
: Cash
Delivery
: By Truck
Views
: 9
Leave the message
Chat Now
Product Details

Product Name : အေျခာက္ခံ ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ
Category : Agrochemicals & Fertilizers
Sub Category : Compound Fertilizer
Min Production : 1
Max Production : 1000
Product Stock : In Stock
Company Details

Company Name : Ki Company Limited.
Company Address : 4/B, Sa Hta Ha Thitsar Street , 8Qtr, South Okkapala Tsp, Yangon
Company Description : Organic Fertilizers
Company Phone : 09255723505
Product Descriptions

ေရအစိုဓါတ္ကို ထိန္းထားေပးနိုင္ျခင္း၊

သီးနွံတိုင္းတြင္ အခ်ိန္မေရြးအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း ၊

ေကာင္းစြာေဆြးေျမ့ျပီးေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာျဖစ္ျခင္း၊

လယ္ယာေျမအမ်ားစုတြင္ အခ်ိန္မီထည့္သြင္းဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

သီးနွံအထြက္တိုးေစျပီး ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး ျမင့္မားေစပါသည္။

ေရာစပ္အသံုးျပဳေသာ ေျမၾသဇာ၏ စြမ္းေဆာင္နိုင္မွုကို ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။

သီးနွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ထပ္မံလိုအပ္မည့္ ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ပူးတဲြသံုးစဲြနိုင္သည္။