ဂန္းခိ ၁၀၀%သဘာ၀ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ

Prices : MMK 7500 / Piece /Pieces

Payments
: Cash
Delivery
: By Truck
Views
: 11
Leave the message
Chat Now
Product Details

Product Name : ဂန္းခိ ၁၀၀%သဘာ၀ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ
Category : Agrochemicals & Fertilizers
Sub Category : Compound Fertilizer
Min Production : 1
Max Production : 1000
Product Stock : In Stock
Company Details

Company Name : Ki Company Limited.
Company Address : 4/B, Sa Hta Ha Thitsar Street , 8Qtr, South Okkapala Tsp, Yangon
Company Description : Organic Fertilizers
Company Phone : 09255723505
Product Descriptions


ေရအစိုဓါတ္ကို ထိန္းထားေပးနိုင္ျခင္း၊

သီးနွံတိုင္းတြင္ အခ်ိန္မေရြးအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း ၊

ေကာင္းစြာေဆြးေျမ့ျပီးေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာျဖစ္ျခင္း၊

ပ်က္စီးသြားေသာေျမမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။

သီးနွံအထြက္တိုးေစျပီး ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး ျမင့္မားေစပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမွုမရွိပါ။

မ်ိဳးေစ့မခ်မီ အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မ်ိဳးေစ့ခ်ျပီးအခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။