ဆာမူရိုင္း ၁၀၀%သဘာ၀ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ

Prices : MMK 7500 / Piece /Pieces

Payments
: Cash
Delivery
: By Truck
Views
: 8
Leave the message
Chat Now
Product Details

Product Name : ဆာမူရိုင္း ၁၀၀%သဘာ၀ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ
Category : Agrochemicals & Fertilizers
Sub Category : Compound Fertilizer
Min Production : 1
Max Production : 1000
Product Stock : In Stock
Company Details

Company Name : Ki Company Limited.
Company Address : 4/B, Sa Hta Ha Thitsar Street , 8Qtr, South Okkapala Tsp, Yangon
Company Description : Organic Fertilizers
Company Phone : 09255723505
Product Descriptions


ပ်က္စီးသြားေသာေျမမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္ျခင္း။

အပင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဟာရဓါတ္ကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္း။

ေျမ၏ဖဲြ႔စည္းပံုစနစ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးနိုင္ျပီး ေျမအစိုဓါတ္ကို ထိန္းထားေပးနိုင္ျခင္း။