ဆီႀကိတ္စက္ ( ၁၀ ျပည္၀င္ )

Prices : MMK 2,400,000 / ခု

ေငြေပးေခ်မႈ ပံုစံ
: Cash
ပို႕ေဆာင္မႈ ပံုစံ
: By Truck
ၾကည့္ရွုသူ အေရအတြက္
: 1
Leave the message
Chat Now
ကုန္ပစၥည္း အေသးစိတ္

ကုန္ပစၥည္း အမည္ : ဆီႀကိတ္စက္ ( ၁၀ ျပည္၀င္ )
အမ်ိဳးအစား : Machinery, Industrial Parts & Tools
အမ်ိဳးအစားခြဲ : Agricultural Machineries
အနည္းဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ : 1
အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ : 5
ပစၥည္း လက္ဝယ္ရွိမႈ : In Stock
ကုမၸဏီ အေသးစိတ္

ကုမၸဏီ အမည္ : Sayar Bio ( Kyan Kine)
ကုမၸဏီ လိပ္စာ : No 12, Thu Kha Street, Insein Tsp , Yangon
ကုမၸဏီ အေၾကာင္း : Agribussiness
ကုမၸဏီ ဖုန္းနံပါတ္ : 09790934256
ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္း