ဆာမူရိုင္း ၁၀၀%သဘာ၀ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ

Prices : MMK 7500 / ခု

ေငြေပးေခ်မႈ ပံုစံ
: Cash
ပို႕ေဆာင္မႈ ပံုစံ
: By Truck
ၾကည့္ရွုသူ အေရအတြက္
: 8
Leave the message
Chat Now
ကုန္ပစၥည္း အေသးစိတ္

ကုန္ပစၥည္း အမည္ : ဆာမူရိုင္း ၁၀၀%သဘာ၀ၾကက္ေခ်းေျမၾသဇာ
အမ်ိဳးအစား : Agrochemicals & Fertilizers
အမ်ိဳးအစားခြဲ : Compound Fertilizer
အနည္းဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ : 1
အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ : 1000
ပစၥည္း လက္ဝယ္ရွိမႈ : In Stock
ကုမၸဏီ အေသးစိတ္

ကုမၸဏီ အမည္ : Ki Company Limited.
ကုမၸဏီ လိပ္စာ : 4/B, Sa Hta Ha Thitsar Street , 8Qtr, South Okkapala Tsp, Yangon
ကုမၸဏီ အေၾကာင္း : Organic Fertilizers
ကုမၸဏီ ဖုန္းနံပါတ္ : 09255723505
ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္း


ပ်က္စီးသြားေသာေျမမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္ျခင္း။

အပင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဟာရဓါတ္ကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ျခင္း။

ေျမ၏ဖဲြ႔စည္းပံုစနစ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးနိုင္ျပီး ေျမအစိုဓါတ္ကို ထိန္းထားေပးနိုင္ျခင္း။